Yog Coj Khaub Ncaws Dawb Yuav Tau Cai

0

nyob zoo tsoom me phooj ywg hmov thiav tshua sawv daws.. pom tau tias lub neej tam sim no muaj coob leej ntau tus ntxhais los yog poj niam tau muaj tus kab mob coj khaub ncaws dawb yam coob kawg nkaus li ..

hais txog tus mob no yog thaum koj mob loj lawm tuaj yeem ua rau koj tuaj yeem tsis muaj me nyuam tau thiab .. yog li qhov zoo tshaj peb yuav tsum tau kawm kom paub txog tias yog thaum koj pib mob lawm koj yuav tiv thaiv los yog caiv khoom noj dab tsi thiaj li tsis ua rau koj tus mob nws huam loj tuaj…

kev caiv koj yuav tau caiv xws li no:

  1. tsis txhob txiv noj qaub taub ntoos 
  2. tsis txhob noj ntsuag xyoob
  3. tsis txhob noj taum nyoos
  4. tsis txob noj lws nyoos
  5. tsis txhob no yam muaj tus ntxhiab tsw ntxhiab
  6. tsis txhob noj nqaij pos
  7. tsis txhob noj ntsuag qaub
  8. tsis txhob noj ntses rog ( pas nin )

yog li ntawv peb cov poj niam yuav tau kawm kom paub tsis txhob noj tej yam ua tau hais los xyaum toj no thiaj li yuav ua rau koj tus mob nws tsis huam loj thiaj li kho tau nawb…