USA Cev-txais pob txhas Tub rog Ntawm Korean Qaum Teb

0

xov xwm txawv teb chaws tau tshaj tawm tuaj ntawm Tuam ceeb South Korea Qab teb hnub tim 27/07/2018 Muaj ib lub nkoj ya Lub zog loj Aircraft giant-17 ntawm pab awg tub rog mes kas taum sawv kev mus rau ntawm lub nroog Vonsan sab hnub tuaj ntawm kaum lim qaum teb thaum sawv ntxov hnub friday Ua ntej ua yuav rov los tsaws nyob rau hauv tshav dav hlau OSAN . nyob rau lub caij sawv ntxov raws li sij hawm ntawm teb chaws nrog rau Npas laus 55 Npas laus nyob rau hauv yog ntim pob txhas asmelikas ua tau ploj ntawm kaum lim. nyob rau ntawv cov hnab tag nrho ntawv muaj tus chij saib xyuas Ntawm UN thiab tub rog mes kas uas ua hauj lwm nyob rau kaum lim qab teb.

Tuam thawj teb chaws USA ( trump ) Muaj lus nqua ua tsaug mus txog rau tuam thawj teb chaws kaum lim qaum teb (kim chong eun) ua tau xa -txais cov pob txha tub rog mes kas nyob rau zaum no nws yog ib qho uas ua rau muaj kev sib cog koom tes nyob ntawm singapore hnub tim 12/06/2108 sij hawm tam sim ua yog General Vincent Brooks tus saib xyua kev tub rog UN nyob saum nplaim dej hiav txwv kaum li tau nthuav tawm kev zoo siab nyob rau qhov xwm txheej zaum no uas tau ua tiav tseg hlo vim nws los ntawm kev sib koom tes yam tsis tu ncua ntawm txhuam lub teb chaws ua nws muaj feem xyuam txog.

hais txog ntawm kev txais cov pob txhas tub rog USA nyob rau zaum no nws  kuj poob rau xyoov puv 65 xyoo ntawm tsoom fwv pengyang . kev sib tham tseg ncua tsis txhob sib tua ua tsov ua rog zaum 3 ntawm kaum lim thiab kuj yog ib qho uas yog kev txais cov pob txha  mes kas ntawm kaum li uas yog zaum thib 1 nyob rau 11 lub xyoo los yog taum 2007 los. lub sij hawm ua rov qab qee tig mus rau xyoo 1990 tsoom fwv pengyang tau xa cov pob txha tub rog mes kas mus rau tsoom pwv Washington tau lawm yog 229 zaug. pab pawg tiv thaiv lub teb chaws ntawm USA tau Qhia ntxiv tias  (Confirmed ) cov tub rog mes kas uas tau ploj tuag nyob rau sij hawm tsov rog ntawm kaum lim ntawv nws mus txog 7,700 leej. hos 5,300 leej tau ploj mus law yam tsis paub tias mus dua twg lawm nyob rau kaum li qaum teb.

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here