Tshuaj zoo kom txhob ua qaj

0

Ntseeg tau lawm haus tias muaj coob leej ntaus tus meem txom txog txoj kev ua qaj txhwj xeeb mas tus pw ze ntawm yus los yog nrog yus pw. Yog tsis swm ces yeej pw tsis tsaug zog li vim pheej muaj tus ua qaj mas taug pob ntseg dhau lawm . Yog li hnub no kuv yuav los piav txog ib txoj hau kev pab kom yus tsis txhob ua qaj rau sawv daws . Hais txog tej yam ua yuav coj los siv mas nws nrhiav tsis nyuaj li .
Muab coob tus kuj tav krv cia vim yog yus pw ua qaj heev li tsis zoo mus nrog lwm tus pw li. Txhwj xeeb mas yog cov tub hluas pheej ua2 qaj mas tsis paub yuav mus nrog hluas nkauj pw thaum muaj cov laus. Teeb meem ntawm txoj kev ua qab mas yog li no: yus lub chaws ua pa nws tsis noos txaus thiab tej lees caj dab nws tsis muaj zog txaus Ua rau yus ua pa tsis zoo los hov tsis yooj yim ( Respiratory system). LYog li peb sim los siv txoj hau kdv no seb puas pab tau koj. Koj nriav kom tau cov khoom yuav siv coj los ua yog muaj xws li.1.Dos loj liab los yog qij liab: yim laus yim zoo . Qhij liab no nws kuj pab tau ua kom yus tej caws ua pa ntawm nws noos txaus los yog pab kom yus ua pab tah yooj yim tuaj. Fhau ntawv lawm tseem yog ib yam tshuaj pab kom yus tej roj tsis txoj txhaws tej hlab ntsha.
Cov hluad nkauj ua nyiam mus ua si tsaus ntuj yuav tsum tau coj nrog yus los yog muaj cia rau hauv yus tej tsheb vim nws yuav pab kom yus tsis txhob ua qaj.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here