Tauj Dub Zoo Mob Khaub Thuas Hnoos

0

Tauj dub yog ib yam txuj lom, peb nyiam nyiam muab coj lo xyaw zaub xyaws nqaij noj mas tsw qab heev, tab si yog yuav muab tshuaj ntsuam xyuas zoo zoo lawm tauj dub tseem yog ib hauj tshuaj zoo heev tau peb tib neeg tej roj ntsha thiab, xws li:

cov neeg lub qhob uag tsi tshua pom kev zoo thiab cov neeg mob hnoos hnoos, mob qa muab coj lo rhaub hauv mas zoo heev lis, yog cov qhov muag tsi pom kev yuav tau rhaub hau ua hnub ua hmoo haus kom ntev mu qhov muag rov pom kev tseeb tuaj.

Tsi tag li ntawv xwb cov neeg plaub hau hle hle muab cov tauj dub no coj lo rhaub zawv lo kuj ua rau cov plaub hau tsi hle, tuaj tuab, ntev, zoo nkauj thiab tseem kho zoo cov mob taub hau, dia taub hau tib si thiab.

Muab 4-5 lub hauv paus tauj duab coj lo ntxuav kom huv huv ces muab rhaub kom npau npau li ntawm 10-15 nas this ce mam li muab tsaws coj lo cia kom sov sov ntxim li hau tau ces mam li hau. Rhaub li no hau txhua txhua hnub ua ua rau yuv cov kab mob tau hai lo saum toj no maj mam pauv hauv yu lub cev mus yam tu qab nrho.

www.hmoobthoobntuj.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here