taub dag zoo tshuaj qhov muag pom kev tsis zoo

0

kwv tij sawv daws yog hais tias koj lub qhov muag nws pom kev tsis zoo, pom plooj thiab nws pheej txob koj yuav tau los kawm kom koj paub es tau coj mus siv rau koj tus kheej. vim feem ntau ces peb tsuas yog coj los siv rau ua zaub xwb.. peb tsis tau paub txog txiaj ntsig ntawm nws .yog li peb sawv daws los mus saib seb nws hos muaj txiaj ntsig thiab yuav siv li cas thiaj li yuav pab tau kom yus lub qhov muag pom kev zoo tuaj.
   yog hais tias koj lub qhov muag nws muaj mob li hais los saum toj ntawv ces koj mus npaj xws li no:
1. 1 lub taub dag
2. 2 liter Dej
3. ntsev 2 dia log yog 10g
4. mis tsuag 1 taub los yog 200 ml
5. hmoov qab zib 12 dia los yog 60 gtom qab koj npaj tau cov hais los no tag lawm ces koj yuav tau ua li no txuas ntxiv

koj muab lub taub coj los ntxuav kom nws huv si ces koj muab nws tev tawv pov tseg tab sis koj yuav tsum tev kom nws tsis txhob muaj cov tawv ntsuab2 li los yog tev yuav qhov daj daj xwb. Ces koj mam li muab coj los txhoov tej daim nyias nyias me me. ces koj muab coj mus haus li 15 feeb. koj mam li coj los cia kom nws txias.

tom qab koj hauv tag lawm txias zoo lawm ces koj muab cov tau taub npo los dos kom nws ua kua hmoov los yog kom nws mos mos.
koj rov qab muab cov kua tau coj mus hau dua kom nws sov tab sis tsis pub kom nws phwj li.koj mam li muab cov taub ua koj muab dos mos mos ntawv coj mus hli rau hauv koj lub lauj kaub. ( hau yuav tsum dos tag li txhob pub nws phwj li ). ces koj mam li muab cov mis tsuag coj los hli rau li 2 feeb. koj mam li uab cov hmoov qab zib thiab tsev rau rau. nco qab zoo ntsoov sim yog tias nws muaj tso qab zib thiab qab ntsev lawm ces tsum tsis txhob rau ntxiv los yog txhob rau kom nws daw dhau.

tom qab koj ua tiav tag lawm ces koj muab cia kom nws txias ces koj cia li hais los noj lawm xwb.
nco qab ntsoov yog hais tias tus neeg twg nws muaj ntshav qab zib thov txhob rau cov hmoob qab zig ntau. los yog koj muab cov kua txiv pawv ploom rau los tau.

yog li thaum koj siv lawm nws yuav zoo rau koj lub cev vim taub nws muaj txiaj ntsig xws lis:
– ua rau koj cov tawv qaij zoo nkauj thiab tsis txoom sai.
– ua kom kom koj tej hlab qhov muag nws zoo.
– cov kua roj tau nws pab kom yus cov hlab ntsha hauv lub cev nws zoo.
– pab kom yus lub cev nws tsis txhob muaj ntshav qab zib.
– thiab taub nws muaj cov kuab mus tua kom yus cov kab mob cancer nws tuag los yog txhob huam tuaj.
yog li peb tsuas coj nej los kawm paub li no xwb. yog hais tias koj tsis nkag siab qhov nws los koj sau ntawv rau peb. los yog koj ho paub ntau tshaj los thov koj hos pab qhia ntxiv rau sawv daws tau kawm coj mus siv rau peb hmoob lub neej. ua tsuag.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here