Soob Lwj – Piav Peb Hmoob

0

Cov HmoobSoob Lwj thiaj li hais tias Hmoob nyob lub ntiajteb no mas yog ib cov neeg siab tsis ntev, tsis muaj kev nyiajntxeem yuav leg kom tau ib txoj dejnum nyuaj nyuaj tiag li. Yog tias muaj ib txoj dejnum nyuaj nyuaj lawm ces lawv tsis paub ua li, cov Hmoob mas tseem yuav tos ntsoov tias yuav muaj ib hnub Yawmsaub yuav nqis saum ntuj los pab lawv. Hmoob ntseeg tias Yawmsaub lub ntsejmuag yuav luaj li ntxuam, ob lub qhovmuag yuav loj li khob, qhovntswg yuav luaj li kotaus, kotaw yuav luaj li qhovcos, thiab thaum nws nqis los lawm nws yuav ua ntejmuag dubnciab hnav tsoos tsho zoo li tus Hmoob. Tabsis nws yuav tsis zoo li ntawv, raws li Soob Lwj hais, vimrauqhov txoj kev uas Yawmsaub yuav nqis los rau neeg ntiajteb nws tsuas yog tib txoj kev siv nws 12 leej tub nqib los ib tug zuj zus [yug los ua tib neeg tsuas yog ib tug thiaj li yog siv tus npua yug rau Hmoob] kom txhob muaj lwm tus ua phem tau rau lwm tus xwb. Yogtias ib yam twg [tibneeg, pabpawg] ua phem dhau heev lawm Yawmsaub yuav thau hwjchim ntawm yam ntawv.


Yawmsaub yeej yuav tsis lam cia ib yam tsim tunoob mus li yuav tsum ciaj noob mus xwb.

Nyob lub ntiajteb no muaj coob leej tibneeg raug kev tsimtxom, thiab pheej thov Yawmsaub thiab yuav tos ntsoov kom Yawmsaub los nrog lawv nyob thiab pab lawv. Qhov tiag Yawmsaub teb yeej los rau lawv lawm tabsis tsuas yog tsis muaj leejtwg paub xwb vimrauqhov tias Yawmsaub tsis los ua ib tug neeg hnav tsoostsho tshiab khiv,

Yawmsaub tsuas los rau qhov chaw uas tsis muaj leejtwg paub nws xwb. Soob Lwj hais ntxiv tias nws yog Yawmsaub ib tug tub ntawm lawv 12 leej tub uas raug tso los theejyaj. Txiaj Kuam thiaj li xavrau nws tuskheej tias [hais txog qhov tseeb] Soob Lwj twb yug los ua tibneeg es Soob Lwj ho yuav txawv li cas rau ntawm lwm leej lwm tus. Soob Lwj thiaj li teb Txiaj Kuam tias, “Yogtias koj xav paub txog Yawmsaub co tub no kuv mam li qhia koj.” “Lub caij lub nyoog uas muab Hmoob teemtxim twb dhau lawm.

Tamsimno cov tib neeg laus thiab tsiaj los haus tau pojniam cov kuamis yuav tsis raug xob tua lawm. Yogtias koj tsis ntseeg kuv no koj sim haus ma. Yogtias xob tua koj, kuv mam li yog tus hwjxwm vimrauqhov tias Hmoob txoj kev raug teemtxim twb dhau tag lawm uas yog xyoo 2500 uas yog Haujsam lub caijnyoog [yog xyoo 1957].

Txiaj Kuam thiaj li hais rau Soob Lwj tias, “Yogtias koj hais li ko muaj tseeb no ces muab pojniam cov kuamis los rau kuv haus seb.” Soob Lwj pojniam thiaj li muab nws lubmis los tso ib co kuamis muab rau Txiaj Kuam haus, tiamsis haus tas kuj tsis raug xob tua.

View All – kev cai mooj kav – Next
ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here