Soob Lwj – Lub sij hawm kawg

0

Lub Sib hawm Kawg Ntawm Soob Lwj


Soob Lwj raug kawm li ntawm 3 xyoos. Nws muaj ntau tus mejzeej tamsimno kuj ntshai, cia li mus khiav nkaum lawm. Thaum ntej Txiaj Kuam Vaj kuj xuamxim kawg. Muaj li 5 los 6 zaus Txiaj Kuam tau sibtxuaslus rau Soob Lwj uas yog siv ncuav, es muab daimntawv tso rau hauv lub ncuav mam li muab xa mus rau Niam Ntawv. Txawm li ntawv los Soob Lwj kuj tau txais nws cov lus teb rovqab thiab vimtias muaj ib co tubceevxwm yog nws ib pawg ntseeg thiab, ces lawv mam li yog cov xaxov. Ces twb yogli no Txiaj Kuam thiaj li muaj txoj kev mus ntsib tau Soob Lwj ntau zaus nyob rau hauv tsev lojcuj. Muaj tejzaug Txiaj Kuam mus nrog Soob Lwj nyob li ntawm 2 hnub rau hauv tsev lojcuj uas yog kawm ntawv.

Nyob rau thaum lub 8 hlisntuj, xyoo 1970, “ Txiaj Kuam tau txais Soob Lwj ib daim ntawv ” uas yog xa tom tsev lojcuj los, tabsis Txiaj Kuam tsis nkagsiab kiag li. Cov tsiaj ntawv sau txawv kiag li cov uas lawv ib txwm kawm lawm thiab siv lawm. Thaum Txiaj Kuam mus nug Soob Lwj tias yog dabtsi, Soob Lwj thiaj li teb tias nws yog soblawj (qib) tshiab rau tus ntawv Phajhauj Hmoob, yog tus soblawj 3 uas raug txhimkho lawm. Tus tshiab no nws yuav sau raug dua thiab meej dua li tus soblawj 2, thiab kev teeb thiab txis ntawv yuav raug dua. Qhov no peb kuj tsis paub tias Soob Lwj twb pus txhimkho tus ntawv Phajhauj Pubthawj thiab.

” Soob Lwj twb raug mus kaw “ nyob rau hauv tsev lojcuj twb muaj 3 xyoos lawm, thaum no nws mam li qhia rau Txiaj Kuam tias nws yuav raug tua. Soob Lwj thiaj li sau ib co ntawv rovqab uas yog siv zauv (lej) ‘7 8 9’ sau mus rau Txiaj Kuam. Txiaj Kuam thiaj li nug Soob Lwj tias qhov no ntausnqi tau li cas tiag, ces Soob Lwj thiajli qhia rau Txiaj Kuam tias Yawmsaub 3 tug tub (2 tub menyuam khub thiab Soob Lwj) yuav rovqab mus cuag Yawmsaub.

Vim li cas Txiaj Kuam teb lus nyom. “Peb xav tau koj na!”

“Yog mas,” Soob Lwj teb, “tabsis lwm cov lawv tsis xav tau peb lawm, lawv xav muab peb tua xwb.”

Yogli Txiaj Kuam thiajli coj Soob Lwj cov lus no mus rau pem Loojceeb, uas yog qhov chaw nws mus ntsib Soob Lwj pawgntseeg (followers). Ib tug ntawm lawv yog, Nyiaj Phab Hawj, uas yog tus txua teebtxheem (plan) mus cawm Soob Lwj hauv tsev lojcuj, nyob rau lub 11 hlisntuj, hnubtim 8, xyoo 1970, nws thiajli coj Soob Lwj mus rau nram nws lub zos nyob rau Najciab, uas yog nyob ntawm taw Roob Phu Npiab. Lub roob no yog lub roob siab tshaj nyob rau thajtsam ntawv, nyob thaum lub xyoo 1987 yuav xaus ntawv tseem muaj ib co Hmoob nyob ntawv tawmtsam tsoomfwv tog koompheej. Hos lwm cov coj Soob Lwj pojniam thiab nws 2 tug tub ntawm Loojceeb mus rau Najciab lawm.

Thaum ntej Soob Lwj thiab nws tsevneeg tsuas nyob hauv ib lub tsevnqeeb nyob rau tom havzoov ze ntawm ntug zos xwb, ces cov neeg zejzog mam li pab zaub pab mov mus rau lawv noj. Nyob rau qhov ntawv Soob Lwj kuj tsa ib lub tsevkheej rau nws tuskheej ua kev teevhawm, hos nyob rau thaum ntawv los cov neeg zejzog kuj tau tsa ib lub tsev teevhawm loj nyob rau ntawm lawv lub zos tau teevhawm ibyam thiab. Soob Lwj muaj ib tug mejzeej nyob hauv chaw ua haujlwm cia riamphom kuj tau muaj ib lub xovtooj (radio transimtter) rau Nyiaj Phab Hawj uas yog Soob Lwj tus neeg tivthaiv (protector), yogli Txiaj Kuam thiajli muaj tsab peevxwm muaj kevsib txuaslus tau nrog rau Soob Lwj thaum lub sibhawm ntawv.


Mus kev ntawm Najciab rau Loojceeb yog 2 hnub ke, tabsis thaum lub sibhawm ntawv lub yeej loj peebzeej nyob rau hauv Loojceeb kuj tsis phuv kiag li thiab vimtias tabtom muaj cov koompheej tuaj tua, hos Txiaj Kuam los kuj tau rhais nws tsevneeg mus nyob rau ib qhov chaw phuv zog lawm, uas yog mus ntawm Najciab yog 1 hnub ke. Yogli Txiaj Kuam thiajli pib mus saib Soob Lwj, thiab tau nrog Kos Lis tham, uas yog lawm phaj tub ntawm Soob Lwj lawm, uas yog Soob Lwj tus muam sau Yeeb Yaj tus tub.

Soob Lwj kuj tau chim thiab tusiab. Soob Lwj thiaj li tham txog Hmoob lub neej nyob yav pessuab yuav muaj teebmeem zoo li cas, thiab qhov uas nws yuav rovqab mus cuag Yawmsaub. Soob Lwj hais tias, txawm li cas los, twb muaj tus los hloov Soob Lwj qho chaw, nws twb yug los rau lub ntiajteb no lawm. Lolus teb rau cov lusnug tias nws yog leejtwg, nws yuav yug nyob rau qhov twg, ces Soob Lwj tsuas teb tias, “Ib hnub twg, koj/nej yeej yuav paub.”


Soob Lwj qhia rau Txiaj Kuam tias lub tebchaws no yuav swb rau tog koompheej, es kom Txiaj Kuam kavtsij npaj khiav xwb. Kom Txiaj Kuam nqa Soob Lwj tej ntaubntawv, tus ntawv Phajhauj Hmoob, thiab Soob Lwj tej kev qhia (lus saub).

Txuasntxiv rau 3 lub hlis ntawv Soob Lwj tseem txhimkho tau ib soblawj tshiab uas yog rau tus ntawm Phajhauj Hmoob, tus no yog tus soblawj kawg lawm, uas Soob Lwj kuj tau muab rau Txiaj Kuam thaum lub 1 hlisntuj, hnubtim 21, xyoo 1971. Soob Lwj hais tias tus no nws yuav siv yoojyim zog rau kev siv tshuab ntausntawv (typewriter/computer) uas yog thaumtwg muaj. Tus soblawj kawg no, nws yeej qhia tau meej tias nws tseem yoojyim dua tus soblawj 3 lawm thiab.

Ces, ze rau lub 1 hlis yuav xaus ntawv, txawm muaj 2 tug neeg hnav khaubncaws pluagpluag li cov neeg zejzog tuaj mus cuag Nyiaj Phab thiab muab ib co nyiaj rau nws, lawv hais rau nws tias lawv xav tuaj mus pehawm Soob Lwj. Thaum ntawv Nyiaj Phab los kuj qhia/ntes tsis tau tias nkawv yog leejtwg tiag, nws thiajli qhia rau nkawv tias Soob Lwj nyob qhovtwg, yogli nkawv thiaj li mus saib Soob Lwj lawm. Txawm li ntawv los, thaum ntawv Soob Lwj kuj pom tau tias nkawv yog tsoomfwv 2 tug neeg sojxai.

Thaum lawv paub Soob Lwj qhov chaw nkaum no lawm, Soob Lwj thiajli tau tsivmus rau nram lub nroog Najciab lawm. Soob Lwj kuj sis qhia ntawv lawm, tabsis nyob hauv Soob Lwj lub tsev mas muaj nws cov neeg pawgntseeg tas li xwb. Muaj ib hnub Soob Lwj thiaj li tawtes qhia rau Txiaj Kuam tias 2 txivneej ntawv yog tsoomfwv cov neeg sojxai. Thaum no Txiaj Kuam kuj xav coj Soob Lwj khiav dua, tabsis Soob Lwj tsis kam. Rau qhov no, Soob Lwj muaj ib lub hnab ntawv rau Txiaj Kuam coj mus tsev, kom ceevcia cov ntaubntawv no kom zoo nrog rau txhuayam uas tau tsim muaj. Soob Lwj thiajli qhia rau Txiaj Kuam tias kom nws kavtsij coj nws tsevneeg tawm lub tebchaws no mus rau ib qhov chaw tshwjswv.

Txiaj Kuam thiajli coj lub hnabntawv los tsev lawm, tabsis thaum nws los txog tsev rau nram nroog Najciab,” Soob Lwj twb tuag lawm “. Txiaj Kuam ntseeg tias qhov Soob Lwj xav nws mus tsev li no yog Soob Lwj txoj kev ua kom Txiaj Kuam dim ntawm txoj kev phomsij, nws thiajli tsis raug tua. Txiaj Kuam tseem tau Soob Lwj lub hnab ntawv uas muaj Soob Lwj cov ntaubntawv nyob rau hauv, thiab nws kuj tau muab ib co ntawv sau ntxiv rau uas yog Soob Lwj twb yeej tau qhia rau nws uantej lawm.

Nyob rau lub 2 hlis nrab, xyoo 1971, Soob Lwj Yaj uas yog Niam Ntawv tuag lub 2/1971, tus neeg Theej Yaj pejxeem, raug tibneeg tua thaum nws muaj hnub nyoog 41 xyoos. Nyiaj Phab tabtom muaj ib qho chaw qhib rau lawv nugntses nyob ze nram ntug dej, ces cov neeg zejzogntawv txawm mus lawm tibsi thiab. Hos cov neeg nyob coobcoob hauv Soob Lwj lub tsev los kuj mus tag nrog, mus tag nrho tabsis tshuav Soob Lwj tsevneeg thiab 2 tug neeg sojxai. Nyob rau hmo ntawv Sooj Lwj twb yeej tau hais pajlug rau nws pojniam tias kom nws tsis txhob ntshai, tsamno yog lub caij mus lawm.

Tom qab cov neeg zej zog twb mus yuav luag tag, 2 tug neeg sojxai, nkawv ib tug txawm hais tias nws yuav tawm mus kho cov ciavdej, hos ib tus hais tias nws yuav mua tshwmrooj. Qhov no ntseeg tau tias lawv ua li no vim lawv muaj 5 leeg neeg tuaneeg, lawv tsuas ua li no kom ceebtoom tias tsis muaj neeg lawm xwb.

Nyob tau thaum yav sawvntxov, li ntawm 9 sij ntawv, muaj 2 tug neeg tuaneeg ntawm lawv 5 leej ntawv tau mus rau hauv Soob Lwj lub tsev, hos lawv 3 tug ntawv nyob sabnraum no zov. Thaum lawv nkag mus rau hauv lub zos ntawv, lawv pom muaj ib tug txivneej Hmoob Hawj tabtom hovhov nws rab riam paumtws nyob ibncig ze ntawm Soob Lw lub tsev, yogli lawv thiaj li muab nws txhom. Ces lawv thiaj li mam nkag mus rau hauv Soob Lwj lub tsev muab Soob Lwj thiab Npaub nkawv tua.
Soob Lwj thiab Npaub nkawv tus tub Npam muaj 3 xyoos, nws thiaj li tau khiav mus rau tom havzoov. Cov neeg tuaneeg no kuj tau muab nws tua, tabsis raug nws sabceg, nws kuj khiav dim lawm. Tus txivneej Hmoob Hawj uas nyob ze ntawm Soob Lwj ntawv los lawv muab tua tibsi thiab. Soob Lwj tus tub hlob, Zeb kuj tsis nyob tsev, nws kuj tsis ua li cas thiab.

Thaum cov neeg zejzog hnov cov suab phom nrov, lawv thiajli mam khiav rovqab los. Soob Lwj thiab tus txivneej Hmoob ntawv twb tuag lawm, tabsis Npaub Muas tseem nyob li 2 hnub ntxiv uas muaj Ntsuab Pov Yaj ua tus tu, thiab tus ua lawv cov nteeg. Npaub kuj tseem muaj zog qhia rau lawv tias yog ua li cas tiag, nws piav tias cov neeg tuaneeg no zoo li cas, lawv hnav (puos/hloov) ua cov peebzeej koompheej, thiab lawv siv cov riamphom li cov neeg koompheej li.

Cov neeg tuaneeg tubsab no tsam no twb paub lawm, txoj kev paub lawv no nws muaj ntau yam. Tagnrho cov neeg tuaneeg no yog Thawjfwmtsam (General) Vaj Pov cov peebzeej. Ib tug yog Txiaj Kuam tus pojniam cov neejtsa qhia rau Txiaj Kuam txhua tsav txhua yam tomqab lawv tau khiav tuaj mus rau Thaibteb thaum xyoo 1975. Muaj 3 tug kuj tau tuag lawm.link 1
Qhov kev tuaneeg no kuj muaj ntau yam sib covnyom nyob li ntawm Nyiaj Phab Hawj. Nws pus yog ib qho kev txiavtxim phem heev uas qhia lawv tias Soob Lwj nyob rau qhovtwg? Ua cas nws cia li lam muaj ib qho kev hnuv ntses nyob rau hnub ntawv thaum yav sawvntxov? Pus yuav muaj tseeb tias txoj kev uas nws tuajyeem mus cawm Soob Lwj hauv tsev lojcuj los no, twb yog nws xav ua rau lwm tus txoj kev ntshaw, es tsis yog rau txoj kev tivthaiv Soob Lwj? Qhov no yog Txiaj Kuam lam xav paub xwb. Tabsis tomqab no Nyiaj Phab Hawj kuj tau tag simneej li ib tug peebzeej nyob rau tom tshavrog lawm.

Tomqab Soob Lwj raug tua, Soob Lwj ib tug mejzeej lub npe hu ua Ntxoov Lis Yaj, uas yog ib tug ntawm 12 tug txwjlausneeg sawvcev nyob rau ntawm lub zos Kiaj Npuam lossis Fib Khav, thiab uas raug Soob Lwj muab xyaum ua thawjcoj, tsam tsev teevhawm thiab mus qhia tus ntawv Phajhauj Hmoob nyob rau tom nws lub zos Haib Kees Nees uas nyob ze lub nroog Loojceeb.
Ib zaug ntxiv dua, cov neeg nyob ib cheebtsam ntawv rovqab tuaj kawm tus ntawv Phajhauj no coob heev li, txog ntua cov tibneeg muaj li ntawm 500 leej. Lawv kawm tus ntawv Phajhauj Hmoob soblawj 2, uas lawv twb tsis totau paub txog tus ntawv Phajhauj Hmoob Soblawj 3 thiab Soblawj Kawg uas yog Txiaj Kuam ua tus tau los ntawm Soob Lwj Yaj thaum lub limtiam kawg uas nws yuav raug tua. Nyob rau lub sibhawm no cov Pubthawj tsis muaj feemxyuam dabtsi nrog lawv li lawm, uas yog lawv ntshai qhov uas twb tau tshwmsim rau Soob Lwj Yaj.


Tomqab ntawv cov Hmoob nyob rau Najtheem tau thov koj Ntxoov Lis Yaj xa nws 2 tug leeskais mus qhia ntawv rau lawv tom tov. Yogli Ntxoov Lis Yaj thiajlixa nws 2 tug mejzeej uas yog Suav Vaj, thiab Kos Yaj, mus nthuav thiab qhia kev kawm. Muaj neeg coob li coob li 300 leej cov tub hluas tau tuaj sibsau uake nyob rau ntawm Najtheem thiab kawm tus ntawv Phajhauj Hmoob no.

Tus laj txheej kev qhia tus ntawm Phajhauj Hmoob no tseem mus txog ntua thaum lub 11 hlisntuj, xyoo 1971, uas yog thaum Ntxoov Lis Yaj rau tuag nyob rau hauv nws lub tsev nyob rau lus zos Haib Kees Nees. Cov neeg tuaneeg no, lawv hnav zam tsoostsho tsoomfwv cov peebzeej. Lawv tuaj rau thaum yav sawvntxov, thaum tseem ntxov ntxov ntawv, lawv siv phom loj, Npes tua. Lawv siv cov npes (phom loj) no tua tsis yog raug Ntxoov Lis Yaj ibleeg tuag xwb, tabsis tseem raug li 5 leeg tuag ntxiv. hos raug li ntawm 16 leej neeg rau mob thiab. Ces lwm hmo, thaum sijhawm li 4 sij yav tsaugntuj ntawv, muaj 2 lub T-28 uas yog cov tso hoobpob (bomb), uas yog cov CIA muab rau Thawjfwmtsam (General) Vaj Pov lawv cov peebzee siv, 2 lub davhlau no ya 2 lwm ntawm lawv lub zos thiaj li rhuavtshem lub tsevkheej lawm.

Qhov kev puasntsoov no thiaj li xaus txoj kev nthua thiab nrovncha tus ntawm Phajhauj Hmoob no mus txog ntua thaum Tsoomfwv Vajntxwv Lostsuas muaj kev sibtawg, thiab thaum pib kiag uas Hmoob khiav kiag lub tebchaws “ Lostsuas uas yog lub 5 hlisntuj, hnubtim 14, xyoo 1975.”


Niam Ntawv Soob Lwj Yaj lub neej kuv tau muab txhais los xaus li no lawm xwb. Qhov txhais tau tsisyog thiab yuamkev lawm los thov nej txhob ua siabdeb nrog kuv txhim nrog kuv kho yogtias nej pom qhovtwg thiab los twg sau/txhais tau yuamkev thiab tsis yog lawm.

Cov lus kuv txhais no, yog txhais raws nraim li phau ntawv “Mother of Writing” xwb. Yogtias leejtwg tsis ntseeg los thov caw mus yuav thiab mus nyeem Meskas phau ntawm “Mother of Writing.”

Li Txiaj Kuam Vaj tau hais, dua li lwm cov lus nej hnov tomtej, tus ub tus no hais ces tsuas yog hais thuam Niam Ntawv Soob Lj Yaj lub koob lub npe mus rau txoj kev tsis zoo xwb. Qhov tseeb tiag nws tsuas muaj li phau ntawv no tau sau tseg. Phau ntawv no yog ib phau luam tawm nyob rau tebchaws Meskas thiab mus puv rau thoobqab ntuj.

Leejtwg yogtias tsis tau paub txog Niam Ntawv Soob Lwj Yaj los yuav tau kawm kom paub txog thiab. Vim tias Niam Ntawv Soob Lwj Yaj yog peb Hmoob ib tug neeg txawj ntse heev nyob rau tiam 20.

Cia lwm zaum, kuv muaj caij no kuv mam li txhais Txiaj Kuam Vaj zaj dabneeg qhia txog ntawm NN Soob Lwj Yaj lub neej tuaj rau peb paub kom ntau zog ntxiv.

[ tus translater no yog Koob pheej Nyob hmongzaforum ua tus txhai./ peb thov ua tsaug ntau rau txhais peb li hmoob keeb kwm pub rau pev haiv hmoob tau kawm..thiab thov kom tsuas muaj ntsib kev noj qab nyob zoo mus ib txhua txhua2 tiam mus rau tej xeeb leej xeeb ntxwv ]

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here