qhia ua Kua Dib iab haus kom txhob mob Cancer , Ntshav Qab Zib

0

npe 1. ua kom cov kua nyeem.
koj npaj xws li
1. Dib iab 100g
2. tshuaj khib los yog cov cav zom
koj ua xws li no
– koj muab cov dib phua 2 sab ces koj muab cov noob los yog cov hlwb kaus kom tag tawm pov tseg.
– muab hlais ua tej txauj tej txauj ntev li 1cm. mam li coj los tuav los yog zom kom mos mos kom tau cov kua li 40ml.
– haus koom tag nyob rau ib hnub. hau tom qab thaum noj tshais – hmo tag.
nqe 2.koj yuav tau npaj xws li.
1. dib iab 30g
2. muab cov nplooj xwj plaig (ใบเตยหอม,Pandan) ziab kom qhuav li 15g

koj ua xws li no
koj muab lub dib iab phua 2 sab ces koj muab hlais ua tej txauj kom nyias nyias. koj muab tuav kom ua kua los haj yam zoo. hos koj tsis tuav los koj cia li muab cov diab iab, nplooj xwj plaig coj los hau ces rau ib qho dej rau..koj yuav tsum hau kom nws npau nto.
tom qab koj hau tau lawm koj muab cov phuas tsim tawm kom tag ces koj muab ib co kua txiv kab ntxwv qaub coj los rau li kom nyiam ces koj mam li haus. haus tom qab noj tshai- noj hmo tag.

nqe 3. koj yuav tau npaj xws li no:
– Dib iab 100g
– txiv apple (แอปเปิล) 1 sab.
– txiv kab ntxwv qaub 1 lub.
– koj muab tuav los yog zom kom mos mos
kev siv ua raws li no:
– koj muab cov dib phua 2 sab ces koj muab cov noob los yog cov hlwb kaus kom tag tawm pov tseg.
– muab sab txiv apple coj los chais ua tej txauj me me luv luv.
– ces koj mam li coj 2 yam ntawv coj los tuav los yog zom kom mos mos ( txhob tuav los yog zom ua ke). tom qab kom tuav los yog zom tag ces koj muab ib dam ntaub cov los tsi es yuav cov kua xwb. tom qab kom tsim tau cov kua lawm koj mam li coj cov kua ntawv li 50-60 ml cj los tov ua ke
– rau kua txiv kab ntxwv qaub li koj nyiam.
– haus koom tag nyob rau ib hnub. hau tom qab thaum noj tshais – hmo tag.
* txiaj txig ua yus lub cev yuav tau txais:
nws muaj vitamine A, pab maintain (ช่วยรักษา) yus cov hlab qhov muag, tiv thaiv kom koj txhob muaj mob ntshav qab zib thiab mob cancer.
tsis tag li xwb cov txiv dib iab no nws kuj tseem zoo tshuaj ntau yam heev li nram qab no: qhov ncauj tawm los yog plaig tawm qawj ( koj muab cov kua dib iab los npuav nws yuav pab tau koj thiab).

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here