Poj niam yug Me Nyuam yuav tsum paub…!! 7 txoj kev ua kom yus lub cev rov qab los zoo li Qub

2

Txawm hais tias kev yug me nyuam nws yog yam ntuj tsim teb raug los los nws kuj yog ib yam ua tsis yooj yim li thiab. thiab kev yug me nyuam nws yog ib qho uas ua rau tus niam lub cev ( Ncauj Chaw mos ) nws loj tuaj dua qhov qub tsis hais cev nqaij daim tawv thiab lub siab lub ntsws los yeej zoo tib yam nkaus. tab sis kev tiv thaiv kom koj lub me cev ( chaw mos ) rov los zoo nkauj li qub tom qab ua yug me nyuam lawm koj kuj lom sim ua raws li 7 txoj hau kev ( 7 method) xws li no:
1. pw-so kom txaus: leej niam tom qab yus me nyuam kuj yog ib qhov ua teeb meem loj kawg nkaus rau leej niam. vim hais tias nws lub cev tsis muaj zog txaus los nws tseem yuav tau saib xyua, tu, muab mis rau me nyuam noj thiab. yog li ntawv leej txiv yuav tau hlub thiab pab hauj lwm xws li: hauj lwm hauv vaj hauv tsev, saib tus me nyuam kom cuag ntsua tsis hais nruab hnub-tsaus ntuj. Es yuav tsum cia leej niam pw – so kom txaus thiaj li yuav ua rau leej niam nws muaj lub zog khov tuaj li qub thiab thiaj li tsis muaj teeb meem txog rau tus niam vim yog tias yog tus niam nws so-pw tsis txaus ces yuav ua rau tus niam hnov tias lub siab luv2 thiab muaj kev chim yooj yim dua qub lawm.
2. zaum tsau dej so: kev tsau dej yog los yog muab dej so los da kuj yog ib qho ua kom tus niam lub cev ( chaw mos ) nws zoo sai ( vim ib txhia nws rau hlais los ntawm kwv kho mob ). Koj tsuas tias muab lub phiab loj kom txaus rau zaug ces muab cov dej ua koj rhaub sov so ntawv los hli rau hauv lub phiab ces kom leej niam mus zaum rau hauv lub phiab dej 1 hnub no ua li 3 zaug ( ceeb toom : yuav tsum muab dej sov ua yuav pib txias lawm xwb tsis pub muab dej kub )
3. sib ntaub so kom loj: tom qab leej niam yug me nyuam lawm yuav ua raumuaj ntshav los kwv yees li 2-6 week. qee zaum tshav kuj los ntau tshaj no los kuj muaj vim nws los tsis xwm yeem Los yog ntshav los nws Normally. Yog li thiaj li yuav tau siv ntaub kom huv si, loj coj los so thiab tu leej niam kom huv si.
4. Saib-tu qhov rau hlais: kuj tsis yog tias txhau txhua leej ua yug me nyuam tag es yuav tau xaws tsis hais tus niam ua yug me nyuam es li chaw mos tej ntuag los yeej ib yam. Tab sis nyob rau ntawm leej niam ua nws yug me nyuam tag es raug xaws ntawv yuav tau saib xyua thiab tu kom nws huv si txhua lub sij hawm. vim yuav ua rau nws zam dhau ntawv txoj kev kis kab mob lwm lwm yam yog li yuav tau saib-tu kom zoo kom txog rau nws zoo lawm mam li tsum vim nws yog ib qho ua tseem ceeb heev rau tus niam lub cev ntaj ntsug. yog li peb yuav tau ua li no ntxiv thiab: tsis pub tsuag dej mus rau ntawm thaj chaw mos, hau dej kom ntau ntau ( dej so ) vim ua rau kom tus nias lub cev nws noos tag li es lub sij hawm tawm rooj thiaj li tsis mob mob, zaum los yog pw yuav tau muab tog ncoo-pam puas tiam sis yuav tsum muab cov mos2 coj los tiag xwb.
5. teeb meem ntawm lub qog mis: tom qab leej niam yug me nyuam tag lawm leej niam lub mis los yog lub qog mis nws yuav tsim cov kua mis los yug tus me nyuam. tab sis muaj qee leej kuj tsis muaj kua mis li, qee leej kuj muaj cauv haum xwb. ho qee leej nws kuj muaj ntau dhau lawm.   yog hais tias muaj kua mis ntau dhau lawm tab sis tsis tau muab rau me nyuam noj ( ntxais ) kuj yuav ua rau nws muaj teeb txog rau ntawm tus niam lub qog mis thiab txog rau qhov yuav ua rau leej niam lub qog mis nws Inflammation, qhov mis txhawm. yog li yog hais tias tus nias muaj kua mis ntau dhau lawm yuav tau muab rau me ntxais tag li, muab tso tawm tab sis thaum tso tawm lawm yuav tsum nrhiav chaw ntim kom zoo zoo g txob pub tsiaj nws noj tau vim nws yuav txhaum rau kev cai ntuj (xob). tias nco ntsoov tias tsis txhob hanv cov tsho zawm zawm thiab yuav tau muab ntaub coj los thaiv cov kua mis ua nws nrog los tsis txhob pub yus cov kua mis poob ua dog ua dig.
6. saib qhov chaw mmos seb nws puas mob: tom qab leej niam yug me nyuam tag yuav tau saib tu kom nws tsis txhob kiv kab mob nyob rau ntawm leej niam qhov chaw mos, tsev me nyuam, lub qhov zis. Kev saib xyuas xws li: yog koj hnov tias nws mob mob, tawm kua paub kob daj, los sis kob ntsuab rau ntawm yus lubqhov chaw mos ( qhov to, raug phais, ntuag ) thiab yog tias nws muaj tus ntxhiab tsw phem dhau, tso zis hnov ntsim, muaj mob tseeb zis lawm koj yuav tau mus cuag kws kho mob sai li sai tau.
7. kev lom zem: tom qab tus niam yug me nyuam lawm yuav ua rau tus niam tej Hormone siv pauv ntau tshaj thaum tsis tau yug. tab sis yog pom tias tus niam nws muaj kev chim ceev, npau taws sai, coj tsis meej pem coj tsis tus li 2 week lawm koj yuav tau mus cuag kws kho mob thiab.

Txhawb siab: yog nej leej twg hos pom-paub qhov twg nws tsis yog los thob nej comment tuaj qhia thiab. tsis tag lis xwb yog koj paub tshuav qhov twg los ho sau ntawv tuaj rau peb. peb thiaj li tau muab khaws tseg rau peb tsob hmoob tau kawm paub nawb.. UA TSAUG

2 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here