Mus Sign Up koj li chaws nyob facebook yuav xa nyiaj rau koj

0

yog thaum koj tus page facebook ua tau raws li txoj cai los yog zoo li daim duab no

lawm Koj yuav tau mus sing up koj li chaws nyob facebook thiaj li yuav paub xa nyiaj los rau koj..

hais txog qhov mus sing up koj ua raws li no

  1. Yog koj muaj ntau tus page ces koj mus xaiv tus ua koj xav mus sign up ces koj mus nias ” NEXT “

2. tawm facebook txoj cai los ces koj txav lawv hauv ces nws tawm ” Agree to terms “

3. Rov qab ” next “ Dua

4. mus xav koj lub teb chaws thiab mus sau koj li chaws nyob

5. koj xai kom facebook xa nyiaj los rau koj muaj xws li

-rau koj li  Bank Account

  • yog koj xav kom facebook xa nyiaj los rau koj tus PayPal

6. rau koj li npe thiab koj li chaws nyob dua.. thaum sau tag ces koj nias ” Continue “

7. thaum koj cov npe los yog chaws nyob raug lawm ces nws yuav tawm li no los rau koj ces koj niam “DONE ”

8. yuav tawm los qhia koj tias koj tus accoun yog li cas koj nias ” next ”

9. Koj xaiv raws li daim duab hauv qab no ces koj nias ” NEXT ”

10. txog qhov kawg lawm koj nias ” GO TO CREATOR STUDIO “

11. nias ” next ” mus li 3 zaug.

12. koj nias ” Get Started :”

13. yuav tawm li no los: ces nws tau lawm xwb..