Mus Saib Koj Tus Page facebook Nws Raug Raws Li Txoj Cai Nrhiav Nyiaj

0

Yog Koj xav paub tias koj tus page facebook nrhiav puas tau nyiaj koj los mus saib raws li no.

  1. Koj mus rau koj tus page
  2. koj mus rau ntawm ” Plublishing to
  3. koj mus rau menus ” Creator studio “

4. Mus Rau qhov

” HOME => monetization=>Eligibility=>Xaiv Koj cov Page “

5. Mus Khij Rau Tus Page Ua koj Xav Saib tag ces nias ” Apply “

6. Yog Koj tus page nws tawm li no ces koj thiaj li nrhiav tau nyiaj

7. Yog koj tus page tawm li hauv qab no ces nrhiav tsis tau nyiaj

8. Yog hais tias nws tawm li hauv daim duab no ces koj tos hli puav yuav tau thiab.

9. Yog tias Thaum Koj Tus Page Nws Tawm Li Daim Duab hauv qab no koj tus page nws tau ua raws li txoj cai tag lawm ces mus sing up kom nws tau nyiaj lawm xwb

” Nias Nov ” Mus Saib seb koj tus page puas txog qhov qhov yuav tau nyiaj