lub zos no tshaj plaws nyob hauv qab ntuj khwb no txog -62 oos xam

0

xov xwm txawv teb chaws tau hais paub tias cov zos no tshaj plaws yog zos oumyakhon nyob rau thaj tsam Xais Npis Lias teb chaws Lav Xias, yog ib lus zos uas no tshaj plaws hauv ntiaj teb thaum lub 1 hlis ntuj 2018 no tuaj yeem no txog li ntawm -62°, nws yog ib thaj chaw ua no tshaj qhov tib neeg yuav nyob tau lawm.
lub zos oumyakhon no muaj tib neeg nyob yog 500 leej, xyoo 1920-1930 lub zos no nws tsuas yog ib thaj chaw rau cov neeg tuaj yug tshiaj nyob xwb tom qab ntawv tsoom fwv Lav Xias thiaj tau kom cov neeg tsis muaj chaw nyob mus nyob rau thaj chaw hais thiaj dhau mus ua ib lub nroog muaj neeg coob lawm.
xov xwm tseem hais paub ntxiv tias xyoo 1922 lub zos no nws tuaj yeem no txog li ntawm -67,7 oos xam, xam tau tias no tshaj plaws hauv ntiaj teb.

Huab cua txias no li no kuj yog ib qhov ua nyuaj tshaj txog ntawm kev khwv noj khwv haus. Lub zos oumyakhon no nws no tshaj plaws li lawm txog qhov hais tias cov xaum sau ntawv los yeej khov tag li yeej sau ntawv tsis tau li. Tej iav tso los kuj tawg thiab vim huab cua qi dhau lawm, thiab nyob rau nawm tej kiab khw muag ntse los yeej khov tag cuag li yus coj mus rau hauv tub txias.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here