Koj Tus Page Muaj Tsawg phav Follow Thiaj li Tau Nyiaj

0

Hais txog kev khwv nyiaj hauv facebook mas koj tus page facebook yuav tsum muaj xws li no:

  1. Koj Tus page yuav tsum muaj cov neeg tuaj mus nias ” Follow “ Kom txog 10,000 Leej. Koj tus page nws thiaj li muaj cai mus nrhiav nyiaj los yog thiaj li nrhiav tau nyiaj
  2. nyob rau 2 lub hli tag los los yog 60 hnub dhau los. koj tso video es muaj neeg saib txog 30,000 view tab sis yuav tsum saib txog 1 nas this. thiab koj cov video yuav tsum ntev txog 3 nas this.

3. Koj tus page yuav tsum tsis txhob ua txhaum facebook txoj cai. Koj tus page thiaj li muaj cai nrhiav nyiaj

4. koj yuav tsum nyob rau lub teb chaws ua facebook tso cai nrhiav nyiaj lawm.

Nias Nov Mus Saib Seb Koj Lub Chaws Facebook Puas Tau Tso Cai Nrhiav Nyiaj