kev tu npuas kom nws tau txais txiaj ntsig zoo

0

kev yug npuas kom tau txais txiaj ntsig zoo muaj xws li nram qab no: 

yuav tsum tau xaiv li no: cov npuas ua yus yuav coj los yug yuav tsum xaiv cov noob npua kom zoo, cov zaub pub rau npua noj los yuav tsum yog cov zoo, kev saib xyuas yuav tsum cuag ncua, yuav tsum muaj kev tiv thaiv kab mob rau npua thiab npaj tshuaj rau noj kom tsis txhob muaj mob

xaiv thaj chaw yug: thaj chaw yug yuav tsum yog thaj chaw tsis txhob qhuav qeev dhau los yog raug tshav heev dhau, muaj kwj dej ntws om zoo thiab tsis txhob muaj suab ntshoo.

Ua nkuaj kaw: yuav tsum ua lub kuaj kom mus raws li lub hnub los yog tig mus raws lub hnub vim yog tiv thaiv kom tsis txhob raug tshav ziab heev dhau. hais txog lub nkuaj kaw tus niam thiab tus txiv ua kom yuav cia muaj me nyuam ntawv koj yuav tsum ua kom nws dav li:  dav 2m, ntev 2.2 m, siab 1.2 m (2×2.2×1.2m) nws nti tau 1 tug, hos yog cov npua muaj li 6-20 kg yuav tsum yuav ua lub nkuaj loj li 1.5x2x0.8 m kawm tau 1 tug. hos yog cov npua muaj li 20-30 kg yuav tsum yuav ua lub nkuaj loj li 2x3x1 m kawm tau 1 tug.

kev npaj ua nkuaj yuav coj npua los yug: tu kom huv si thiab yuav tshuaj “Tektrol V – clean” los tua tej kab mob nyob hauv nkauj los yog ib ncig tshwj xeeb yog qhov chaw npua nyob thiab qhov chaw npua noj haus.

kev pub npua sib txawv: cov npua ua muaj li 6-10 kg yuav tsum pub cov zaub muaj Protein li 20% kom txwm li 2 lub hli thiab yuav tsum pub li 0.5-0.7 kg/tus/hnub. npua ua muaj li 25-60 kg yuav tsum pub cov zaub muaj Protein li 16%  thiab yuav tsum pub li 1.5-3.2 kg/tus/hnub. yog npua ua muaj li 61 kg rov sauv yuav tsum pub cov zaub muaj Protein li 14-15%  thiab yuav tsum pub li 2.5 -3.5kg/tus/hnub.

Kev xaiv tus ua niam thiab ua taw: hais txog tus npua ua yus yuav tseg coj los ua taw thiab ua maum xyav me nyuam koj yuav tsum tau pub kom zoo thiab tsis pub kom rog los yog yuag dhau. los yog koj yuav tau pub cov zaub kom nws muaj Protein li 16% pub li ib hnub li 2-2.5 kg /1 tug. thiab koj yuav tau saib tus npua kom nws tsis txhob me, pob taub thiab muab noob nqe kom nws txhua loj zoo, hos yog maum ces koj yuav tau xaiv tus kom nws muaj mis puv 14 lub mis. lub mis loj zoo.

kev cai sib deev: raws li tshawb fawb lawm yuav tsum tseg kom tus npua muaj hnub nyoog li 8 lub hli nce us los yog muaj 80-100kg mam li cai los yog coj mus sib deev kom nws muaj me nyuam. qhov txawv thaum npuas xav muaj me nyuam lub sij hawm ntawv tus npuas yuav tsis noj ntau los yog tsis noj qhauv lawm. los yog nws nyob tsis tu nyiam nce tus ub tus no, lub sij hawm ntawv yog koj muab tes mus tshum pob tw nws tsis nti, lub ncauj xya me nyuam nws txawv los yog loj liab muaj kua tawm los li 2-3 hnub. yog li koj yuav tsum cai coj mus sib deev rau hnub 2 cia sib deev li 2 zaug sib nrug li 24 teev. ( los yog 24 teev ces cia deev li 2 zaug: thaum sawv ntxov ntxov los yog thaum yav yuav tsaus ntuj ) tsis tag li xwb cia deev ntau tshaj los kuj tau thiab tab sis yuav ua rau tus txiv cov kua tsis muaj zog txaus.

Tu Npua lub sij hawm suab me nyuam: ຕາມnpuas suab me nyuam yuav tsum yog li 114 hnub mam li xya. yog li ntawv kom yuav tau pub kom txaus lub sij hawm thaum cai mus sib deev txog thaum suab me nyuam lawm yog 90 hnub koj yuav tau pub xws li 1.5-2 kg/tus/hnub. ho thaum suab me nyuam hnub91-108 yuav tsum pub li 1-1.5kg/tus/hnub. dhau ntawm hnub 108 lawm koj yus tsum pub kom tsawg los yog txhob pub ntau kom tus npuas thiaj li tsis rog thiab yuag dhau.

kev tu thiab saib xyua cov me nyuam npua yug tshiab:

koj yuav tsum npaj txiab txiav, ntau so, hluas khi hlab ntaws, tshuaj tua kab mob Oxytocin ua ntej  tus maum npua yuav xya me nyuam 2 teev. lub sij hawm xya tau me nyuam lawm koj yuav tsum muab ntaub coj mus so cov me nyuam npua kom nws huv si los yog kom nws qhuav ntawm nws tej qhov muag, qhov ncauj, qhov ntswg kom txhua. thiab koj yuav tsum txiav txoj hlab ntawm ntawm tus me nyuam npua ntev li  2 – 3 cm tom qab koj txiav tag lawm koj yuav tau muab cawv 90 los yog liab thiab tshiab tshuaj IOS pleev tau qhov koj txiav. tom qab ntawv ces koj mam li coj mus noj niam lub mis vim niam lub mis nyob rau thaum 36 teev ua yug cov me nyuam npua tag  ntawv nws muaj txiaj ntsig siab heev li

tom qab cov me nyuam npua  muaj li 1-3 hnub ntawv koj yuav tsum tau mus yuav cov tshuaj muaj kuab hlau coj los tshaj li 2 cc/tus. ho tau muaj li 15 hnub koj yuav tsum cia nws nyob thaj chaw kom nws sov so yog koj nyob ra tej qho no no koj yuav tau tawv hluav taws xob rau. thiab thaum cov npuas muaj 15 koj yuav tsum cia nws xyaum noj qaug txhob cia nws noj niam lub mis heev heev lawm. thiab nco qab zoo thaum tus niam nuas xya me nyuam tag lawm koj yuav tsum pub qaug rau tus niam noj li 3-4 kg/tus/hnub.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here