Kev soj ntsuam Chaw ua Dej khov 59 Lub tau txais txiaj ntsig yog 2 lub xwb

0

Rawm li xov xwm hauv tuam ceeb vientiane tau tshaj tawm paub hais tias: Kev tshawb fawb soj ntsuam cov chaw tsim cov ua Dej kho ( น้ำแข็ง ) nyob rau hauv tuam ceeb vientiane, laos. 
Raws li  Kev tshawb fawb ntawm 59 lub chaw tsim Dej kho ( น้ำแข็ง ) pom tau hais tias tsuas muaj 2 lub chaws tsim Dej khov ( น้ำแข็ง ) thiaj li huv xwb. Thiab raws li kev soj ntsuas nyob rau zaum no muaj cov neeg ua hauj lwm tag nro ntawm 59 lub chaw ua Dej kho ( น้ำแข็ง ) No muaj cov neeg ua hauj lwm tag nrho yog 461 leeg, poj niam 10 leej. Nyob rau kev tshawb fawb zaum no tsoom fwm saib xyuas txog ntawm cov chaw tsim Dej kho ( น้ำแข็ง ) lawv thiaj li tau kawm 8 qhov chaw tsis pub tsim Dej kho ( น้ำแข็ง ) mus ntxiv li lawm. Hos nyob rau ntawm 49 ua tsis raug kaws ntawv kom kav tsij pauv lawv tej khoos siv ua Dej kho ( น้ำแข็ง ) kom nws tau txais txiaj ntsig zoo tsis txhob pub muaj dua nyob rau lwm zaum ntxiv lawm.

yog li no thov nqua hu rau peb tsoom tub ntxhais, cov niam cov txiv kom sawv daws yuav mus Dej kho ( น้ำแข็ง ) los siv los yuav tsum tau ua zoo saib thiaj li tsis muaj teeb txog rau yus lub neej txoj sia.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here