Keeb Kwm PAJ CAI VWJ 7

0

26. NEEG LUB KEEB SAWV KAV TEB CHAWS
     Paj Cai tseem xa lus los rau cov tom qab kom lawv nco ntsoov tseg. Nws hais tias: “Peb Hmoob mas yog thaum ub Tswb Tshoj lawv sawv los tshoj theeb tshoj tim rau lub qab ntuj khwb leej tib neeg no. Sawv daws sawv los kav teb chaws. Mas luag hais tias nyem no tsis tau puv lub zim txwv.

Peb rov pw kom puv kaum tsib tug nyuj zyoo tso, peb mam sawv los sib faib lub teb lub chaw rau sawv daws kav”. Ces Tswb Tshoj thiaj li ntseeg sawv daws lus. Sawv daws thiaj tau los pw rau pem Ceeb Tsheej. Mab Sua, luag muab txiag ntoo coj los rau ncoo. Muab nqaj ntoos los teem caj dab.Tswb Tshoj ces Mab Sua siab tsis zoo. Luag muab nqaj hlau coj los teem caj dab. Pw puv taum tsib tug nyuj xyoo. Mab Sua li ces nqaj ntoos txiag ntoo lwj tag. Luag sawv los kav teb kav chaw lawm. Ho Tswb Tshoj ces pw puv kaum tsib tug nyuj xyoo los tsis sawv. Nqaj hlau txiag hlau tsis lwj, ces Tswb Tshoj tsis paub sawv li.

Mas Tswb Tshoj tseem rov pw puv yim tus nyuj xyoo ntxiv thiab. Ces thiaj muaj ib xub nas tsuag los nyob rauhauv daim qab txiag pob zeb uas Tswb Tshoj rau ncoo. Ces dev vaug thiaj mus khawb xwb nas ntawd, khawb khawb tau xwb nas tawm plaws khiav, ces daim txiag zeb thiaj li xaub luav. Tswb Tshoj mam li tsim dheev. Nws sawv tsees los. Ua ciav Mab Sua luag twb sawv los kav teb chaws. Twb muab teb chaws noj tsuag tas.

Tswb Tshoj thiaj li hais tias: “Lub ntuj lub teb, cas leej tib neeg siab yuav tsis zoo ua luaj! Nyem no Mab Sua muab teb chaws noj tsuag piam tseem tag. Tsis ntshai! Kuv tsis tu siab! Tsis ua cas! Teb chasw tsuag tas lawm los puam chawj thiab! Cia kuv muab cov nroj Paj Cai no mus tseb thoob plaws lub qab ntuj. Kuv cov nroj tuaj mus txij twg, muaj ib hnub kuv yuav tau kav mus txij li ntawd. Ces nyem no Hmoob thiaj tau cov nroj Paj Cai ntawd los hu thoob ntuj thoob teb.

27. PAJ CAI COV PEEB TEJ RIS TSHO
     Hais txog Paj Cai lub neej mas kuv thov hais ib qho li no ntxiv thiab. Thaum lub caij Paj Cai tab tom ua rog ntawd, nws cov tub rog muaj txog ntawm 3000 mus rau 4000 leej. Hais txog tej ris tsho tub rog mas kuj tsis pom muaj tus xaws tus xa tuaj. Tab sis pheej pom nws faib ris tsho tsis tseg rau cov tub rog sawv daws. Cov ris tsho ntawd yog ib co ntaub ntsuab xiab ib yam li cov niaj hnub no luag hnav. Tab sis mas cov ntaub nyias dua me ntsis.Nws faib cov khaub ncaws ntawd rau nws cov tub rog sawv daws hnav. Cov khaub ncaws ntawd ntim nyob hauv tej lub phij xab ntawv. Ib lub muaj ib dab txhais thiab muaj li ob puag. Nws pheej rho cov phij xab ntawv ntawd los faib khaub ncaws rau sawv daws mas nws kom cov peeb mus khawb qhov av.

Kom sawv daws kwv cov thawv ntawv ntawd mus faus qhov av tseg kom tsis txhob muaj neeg pom. Ua li mas tsis muaj leej twg paub tias tej ris tsho ntawd xyov yog leej twg pab tuaj rau nws.

28. VIM MUAJ NEEG SIAB TSIS NCAJ
     Paj Cai lub neej tseem muaj ib yam xwm zoo li no txawv thiab. Tos teb chaws sawv daws ho ntseeg txog nws los, sawv daws kub siab sawv los pab nws los vim nyob rau lub teb chaws Moos Vaij rov pem hau Moos, muaj ib lub roob loj tas nrho. Cov nom tswv niaj hnub hu ua Coos Cis Coos Cas.

Nyob saum lub roob ntawd muaj ob lub pas zaj. Muaj ib lub nyob rov tom roob nqeeb lawm. Muaj ib lub nyob ntua rau hauv niag nras zoov. Niag tiaj zoov siab siab li. Niag hav zoov nuj xiab tsaus nti. Yeej pos huab tas niaj tas hnub tas xyoo, huab tsis tshem li. Nyob rau ntawm tej ntav toj Hmoob ua teb yeeb thoob tas. Paj Cai txawm kom tas ib tsoom pej xeem mus luaj lub tiaj zoov ntawd.

Nyob saum lub roob ntawd muaj ib qho chaw tiaj dav rhawv. Lawv txawm mus ua tsev rau. Paj Cai thiaj hu tas nro ib tsoom kev txej laus. Ib tseeom pej xeem huab hwm kom sawv daws mus nyob saum lub roob ntawd huv tib si. Paj Cai muaj ib lub txhuab taws xob. Nws muab qhib.

Nws ua tau ib co duab rau sawv daws pom. Muaj ib lub qhov rooj tsua muaj ib co tub rog mas tawm txhaws daws hauv los. Kwv raim kwv phom. Ris nra dai nrwb nrees tawm hauv lub qhov rooj tsua ntawd tuaj mus zaum puv tas ib tiaj. Muaj ib txhia tawm tuaj zaum pawg lug nyias thuav nyias mov noj zom zaws. Paj Cai has rau ib tsoom neeg sawv daws tias: “sawv daws ua txoj cai ua ncaj ncaj. Tuav lub teb lub chaw tuav zoo kom tsis txhob poob rau Mab Sua tes.

Peb ua mus puv peb xyoos, xyoo plaub cov ntawd los tom qab los tu lub teb chaws. Peb yog cov ua ntej. Muaj cov ntawd tswj lub teb chaws lawv peb qab. Mas lub teb cahws fim yuav thaj yeeb mus”. Tas sawv daws pom qhov ntawd, ces sawv daws thiaj kub siab thiaj xav tias ntshai muaj ib tug Tswv Ntuj yuav nqes los pab sawv daws tiag. Pom tej ntawd tas ces sawv daws thiaj ua ntuj ua teb kom Paj Cai sawv los tuav lub teb chaw. Tab sis, leej tib neeg tus ncaj kuj ncaj tis tas, tus nkhaus kuj nkhaus tsis tas. Kov kov sawv daws thiaj li ua lub teb chaws poob mus li no.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here