Keeb Kwm Moj kav Siv yis Neeb

0

Hmoob Txoj Kab Lis Kev Cai Yog Mojkav Siv yis

Mojkav Sivyis yog peb Hmoob txoj kab lis kev cai poj ua tseg yawm ua cia rau peb Hmoob tau siv los tau ntau ntau tiam lawm. Nws yog ib txoj kab lis kev cai (Mojkav) sawv cev ntawm peb haiv Hmoob nyob thoob lub ntiaj teb no. Ib txwm Hmoob tsis muaj ntaub ntawv los sau teev tseg ces Hmoob thiaj li tsis paub hais tias leej twg yog leej xub tsim txoj mojkav no thiab tsim tsa tau puas tsawg xyoo los lawm.Tsoom niam tsoom txiv, tsoom thawj coj, thiab tsoom huam-kob-xwb (tub txawj ntxhais ntse) los puav leej hais tias peb Hmoob txoj mojkav ces yuav tsis paub tseeb tab sis sawv daws tsuas hais tias, “Xeeb txawm Yawm Saub qhia peb kom peb ua raws li ntawd los xwb, nws yog poj ua tseg yawm ua cia kom peb xeeb leej kus xeeb ntxwv tau siv xwb.”

Mojkav Sivyis li muaj lawm ob tshooj: tshooj txooj thiab tshooj tab.

Tshooj txooj ces yog tshooj uas peb Hmoob niaj hnub no tseem khaws ua thiab siv. Tshooj no yog tshooj loj thiab muaj tso plig; tshooj no ces siv los ua rau nyias tsev neeg thiab nyias xeeb xwb, tsis yog ua rau haiv.


Mojkav Sivyis tshooj tab yog peb Hmoob yuav siv rau lub caij no thiab siv mus rau lub neej yav tom ntej. Tshawb los rau peb cov tub ki siv. Nws yog tshooj txhua txhua xeem thiab lwm haiv neeg nrog siv los tau tag nrho. Nws yooj yim ua thiab tsis muaj tso plig, ua nyuj dab, thiab tsis muaj ua npua tai lawm.

Thaum ntuj tsim teb raug, peb Hmoob cov zaj cov haiv los ntawm kev qhuab ke, kab ploj kev tuag, thiab tshoob kos, yeej puav leej zwm peb Hmoob txoj kev ntseeg hais txog kev tshoj xeeb keeb tsim lub ntuj lub teb, dab, thiab noob neej noob tsav los li cas.

Tos thiaj li hu tau hais tias peb Hmoob txoj kev ntseeg ntuj thiab kab ploj kev tuag yog los ntawm Mojkav Siv yisPeb Hmoob li zaj qhuab ke hais tseg tias, Sivyis nqis los tsa noob neej sawv hauv qhov tuag rov los mas yog nyob rau tiam dej nyab noob neej, noob tsav, noob qoob, thiab noob loo tuag tu caj zaum ib nyob rau ntiaj teb no.

Ntxwj Nyoog siab tsis ncaj plawv tsis tus, Ntxwj Nyoog li tso tau dab los rau ntiaj teb, ces dab coj noob neej tuag yuav tu noob, Tswvntuj li kom Yawm Saub nqis los tsa thiab cawm noob neej.

Yawm Saub li tau nqis los cawm noob neej rau hauv ntiaj teb, ntiaj teb neeg thiaj li paub nws lub npe hu ua “Sivyis”, ces nyem no peb Hmoob cov txiv neeb txiv yaig thiaj li muaj ib kab lus ua neeb hais tias, “Puj Saub, Sivyis, Leej Nkaub”; lo lus “Puj” los sis “niam” no yog txhais tau hais tias “leej xub xub tsim los sis rhawv ib yam twg tshiab.

Yawm Saub nqis los thawj zaug no ces tsis yog nws los thawj xeeb ua noob neej hos nws cia li taug ntaiv ntuj (tshooj ntug) nqis los rau hauv ntiaj teb no xwb; nws nqis los tsa tib neeg sawv hauv qhov tuag los mas nws txiv, Tswvntuj, li muab tau cwj neeb, cwj qhua, nruas neeb, txiab neeb, kuam, tswb neeb, ntaj neeb, voj neeb, thiab hwj tshuaj kuab-muag-tsuas rau nws nqa los.

Thaum nws nqis los txog rau hauv ntiaj teb, Sivyis tsa neeg yog thaum tus neeg twb tuag lawm mam li tsa. Yog muaj ib leej neeg twg ploj tuag ces nws li ua neeb mus caum leej neeg ntawd tus ntsuj plig, thaum nws caum tau nkaus tus ntsuj plig ces nws yuav nug hais tias seb yog tus ntsuj plig ntawd yeej yeem nrog dab los, los sis yog dab yuam nws los. Yog tus ntsuj plig ntawd hais tias nws yeej kam nrog dab los lawm no ces Sivyis los kuj puam chawj thiab. Hos yog Sivyis nug zoj ua ciad yeej yog dab quab yuam los xwb no ces Sivyis nthe nqho rub rhe tus ntsuj plig ntawd tawm los xwb ces tus neeg tuag ntawd cia li sawv tsees nchos tho cev rov los ua neej nyob li qub lawm.

        Siv yis los cawm noob neej thiab los kav lub ntiaj teb no tau lawm 5,000 xyoo ces neej tsis txawj tuag li lawm.  Peb Hmoob li poj yawm qhub ib sob lus tseg cia tias, “Sivyis ntxooj neeb li zoj, noob neej nyob mus puv toj; Sivyis ntxooj neeb li nthav, noob neej nyob mus puv hav.  Neej txha yog txhav hlau, nqaij ruaj cuag caj zeb kus caj tsua, ua neej nyob txawj laus ces txhawj plhis, nyob mus tsis txawj tuag.”

 Thaum noob neej tsis txawj tuag thiab huaj vam coob tis ua coob tuaj lawm ces Sivyis li nce ntaiv ntuj rov qab mus saum ntuj lawm; thaum Sivyis rov qab mus ces Sivyis muab nws cov twj neeb twj yaig tso cia rau tim qab tsuas.   Nws tau foom ib co lus tseg tias yog leej twg siab dawb siab zoo looj loog duav no ces li tau nws li qauv neeb qauv yaig los mus kho noob neej kom zoo rov los.

Thaum, Sivyis nyob ces nws tsa tau noob neej tuag sawv rov los, hos thaum nws rov qab lawm ces txiv neeb txiv yaig tsuas kho tau noob neej thaum tseem mob nrom siav nrag tsis tau tu siav lawm xwb, yuav tsa tsis tau neeg tuag rov sawv los lawm.

Sivyis kuj tau foom ib lo ntxiv tseg tias noob neej thiab noob tsav mas nyob muaj ntsuj plig thiab tus xyw; yog thaum tib neeg tuag ces tus ntsuj plig yuav mus cuag poj cuag yawm thiab mus thawj xeeb noob neej dua lawm, ces yuav tshuav tau lawm tus xyw nrog tus qauv nyob rau ntawm chaw so (qhov ntxa).  Txawm Sivyis rov qab saum ntuj ceeb tsheej lawm tiag, noob neej nyob mus ntau tiam, Sivyis li mam rov qab nqis los mas Sivyis li los tsa cov xyw (cov pa) ntawd kom sawv tag txhua tus mus rau saum ntuj ceeb tsheej.  Hos hais txog ntawm tsiaj txhu ces cia txiv neeb txiv yaig ua tus xa tus ntuj duab ntsuj plig mus thawj-thiab.

Nyem no thaum txog lub xyoo laus tag xyoo tshiab yuav tawm tuaj, cov txiv neeb txiv yaig yuav tau muab cov pob tsaig npua (uas yog cov npua) tau muab mus theej txhoj cov neeg mob ntawd coj mus hlawv.  Thaum muab cov pob tsaig npua ntawd hlawv, leej txiv neeb nws yuav tau hlawv ib lub pob tsaig nrog ib ntshuas ntawv thiab phum kom tus npua ntawd mus thawj-thiab ua neeg, kom tsis txhob mus ua npua ntxiv lawm.

Mojkav Sivyis: Ploj Tuag

     Thaum peb Hmoob muaj ib tug twg nyob tsis taus hauv Yaj ceeb, yuav los mus rau Yeeb ceeb teb ces peb Hmoob yeej qhub los ntawm zaj quab ke hais tseg tias, “Nyem no ces koj ntaj ntsug qaij qag lis yeev los mus pw li ko tuaj rau ntawm npoo txaj, koj tub koj ki, koj kwv koj tig li tau ntoj neeb ntuav yaig rov rau pem taj los koj nyob tuaj mus tsis kaj; koj pw li ko tuaj rau ntawm npoo chaw, koj tub koj ki, koj kwv koj tig li tau ntoj neeb ntuav yaig rov rau pem taw los koj nyob tuaj must sis sawv.”

Qhov no ces, yeej xub xub hais txog kev ua neeb ua yaig mus raws li thaud Sivyis ua neeb mus raws tau tus ntsuj plig ces li tau nug nws seb yeem rov, los yeem mus nrog tub tuag nyob; qho no ces peb suav daws los yeej tseem pom ntawm qhov muag li niaj hnub no tias muaj tej uas muaj ib leej neeg twg mob hnav heev.  Li muaj tau lawm ib leeg txiv neeb tab tom ua neeb mus raws tau kiag tus ntsuj plig ntawd.  Tus txiv neeb ntawd yeej nrog tus ntsuj plig ntawd tham zoj, yog tus ntsuj plig kam rov qaub ces leej txiv neeb ntawd muab teem kiag thiab rub zoj ib tug npua los sis ib tug tsiaj muaj 4 txhais tes taw, nyiaj txiag, thiab xyab ntaw los teem kiag.  Hos yog tus ntsuj plig ntawd yeej yeem mus nrog dab tuag lawm, no ces leej txiv neeb ntawd twb tsis tau nqis neeb rov los, leej neeg ntawd twb tso suav daws tseg tam sim ntawd lawm.

Thaum leej tib neeg ntawd ntaj ntsug qaug lias lawm ces raws li Sivyis tau ua qhia tseg mas kom suav daws ua twb zoo muab tus qauv (tus tuag) tu zam kom zoo zoo npaj nws mus ua lub neej tshiab rau yav tom ntej.  Sivyis kuj qhia suav daws kom muab tus qauv los ua pag ua xau xa tus qauv mus nce hauv toj.

Yeeb vim peb Hmoob niaj hnub ua tej kab lis kev cai no los yeej yog los ntawm txoj Mojkav Sivyis uas ua raws nraim li thaud Sivyis tau qhia rau peb Hmoob tseg los mus ib tiam neeg dhau rau ib tiam.  Peb txawm niaj hnub ua txoj Mojkav no los peb twb tsis paub hais tias yog li cas rau li cas.  Qhov no yog vim peb Hmoob tsis muaj ntaub muaj ntawv los nrog ceev peb li keeb kwm.  Tsuas yog muab ua zaj ua haiv hais qhia rau thaum muaj ib leej twg tau qaug.Thaum muaj ib tug qaug lawm thiab nyob rau ntawm lub rooj xim, peb twb xub xub piav txog kev ntoj neeb nthuav yaig raws tsis tau tus neeg ntawd tus ntsuj tus plig.  Nws thiaj li tau tag sim neej los mus pw lis ko tuaj rau saum lub lav mob lav tuag.  Cov lus no yog cov sob lus uas yuav tau muab los xub xub qhia rau txiv cuab tsav, muam phauj, txiv dab laug, cuas nyab, cuas ntxhias, thiab tsoom npoj txoog qas laus saum lub rooj xim nrog rau tsoom txheeb ze txhua leej uas tuaj nyob rau lub tuam tsev ntawd kom nrog paub.  Thaum los ntos cwj xai cwj lus li tsis daig qhov twg.  Qhov no thiaj li qhia tau hais tias Hmoob li kab ke pam tuag yog los ntawm Sivyis.

Nyem no ces yog hais txog ntawm neeb yaig ces yog leej twg looj loog duav Sivyis li txuj ces hnia tau pa xyab pa ntawv xwb los yeej tshee na yuav ua neeb tam sim ntawd xwb xwb li.   Yog thaum zoo li no lawm, yuav tau kom ib leej kwv tij, laus neeg, tsawv seb puas tau ib leej txiv neeb twg tuaj tsa leej raug qhua neeb ntawd kom ua neeb tsheej.

Leej raug qhua neeb ntawd, feem ntau, yeej yog mob hnyav heev.  Luag hais tias, “mob pw saum txaj xwb yeej sawv tsis tau, tshuav ib tsuag pob txha. Nim no ces Hmoob thiaj li hu tau peb txoj kev ntseeg ua Mojkav Sivyis.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here