7 yam ua koj ras tsis txog tias ” Txiv puv luj nws muaj txiaj ntsig”

0

txiv puv luj tsis hais nyob rau teb nyob rau tam sim no los yog thaum ub tej laus yeej ib txwm cog thiaj noj los ntau tiam lawm. tab sis feeb coob ces tsuas yog paub tias xav noj ces noj xwb. yeej paub tsis txog tias nws muaj txiaj ntsig li cas rau yus lub cev. yog li hnub no peb admin zoo siab yuav los muab lub sij hawm no los qhia rau nej sawv daws tau kawm paub txog ntawm noj txiv puv luj nws muaj txiaj ntsig li cas rau yus. Txiv puv luj nws muaj txiaj ntsig xws li no:
1. ua rau yus pw tsaug zog yooj yim: yog tias ne leej twg pw tsaug zog nyuaj yuav tsum tau mus nrhiav puv luj los noj tag li. vim txiv puv luj nws muaj cov kuab ” MERATONIN ” ua nws yuav los pab kom yus pw tsaug zog yooj yim.
2. pab txhawb paj hlwb: tus tib neeg nws nyiam noj txiv puv luj tag lis yuav ua rau nws cov hlwb zoo, cim xeeb zoo, tsis hnov qab. Yog tias koj hnov zoo li mob hlwb, dia hau kuj sim noj txiv pub luj yuav hnov tau tias nws zoo tuaj. ( ntawm kuv tus kheej: lub neej thaum ub tseem me nyob rau oj siab mas khwv heev li: muaj qee zaum yus mob taub hau tsuj tsawv yus mus khawb qos tej pom txiv puv luj siav mas nqis heev li cia li mus lov los noj tag li 1 sab- 1 lub kuj hnov tias tsis hnov mob taub hau lawm).
3. Tiv thaiv mob ntshav qab zib: txiv puv luj tuaj yeem ua kom yus cov ntshav tsuag los txhob qab zib. vim puv luj nws muaj cov kuab ” ENHOSYANIN ” uas ua kom yus cov ntsav tsis txob muaj ntshav qab zib. yog i ntawv nws thiaj li tiv thaiv tau kev mob ntshab qab zib.
4. pom kev zoo: txiv puv luj yog ib yam uas nws muaj cov kuab zoo los yog muaj “vitamine” ntau yam yog li yog yus noj lawm nws yuav mus pab kom yus cov hlab qhov qhov nws ua hauj lwm zoo thiaj li ua rau yus pom kev zoo tuaj.
5. pab kom yus lub ncauj plab yog zaub mov zoo: txiv puv luj nws kuj pab ua kom yus tej chaws zom zaub mov nws muaj zog thiab zoo yog li ntawv yog tus neeg twg nws nyiam noj txiv puv luj kuj yuav ua rau nws lub ncauj plab zoo thiab tsis tag li xwb nws kuj pab tau kom yus tsis txhob mob qa.
6. ua rau tsis laus sai: yog koj nyiam noj txiv puv luj kuj yuav ua rau koj tej tawv qaij tsis txoom los yog yuav ua rau koj tsis laus sai dua koj lub hnub nyoogthiab tsis tag li xwb nws kuj pab kom yus lub cev nws muaj hluav taws xwm yeem. yog li yuav tau nrhiav los noj tag li.
7. tiv thaiv tau mob cancer: txiv puv luj nws tuaj yeem tiv thaiv tau ntau yam mob. thiab txhwj xeeb nws kuj pab kom yus tsis txhob muaj cancer. tsis tag li xwb nws kuj pab tiv thaiv kom yus tej chaw pob txha sib txuas nws tsis txhob Inflammation.
yog li peb niam txiv kev tij txhua tus yuav tau noj tej yam no koj nws los pov thaiv yus tus kheej thiab. txawm nyob toj siab los yuav tau cog los rau yus tseg neeg tau noj nws thiaj li yuav ua rau yus lub neej txoj siab ntawm yus tsev neeg tsis muaj kev piam sij.
peb : www.hmoobthoobntuj.com / tsuas los ntsib nej li no xwb. nco qab ntsoov share mus rau koj tej phooj ywg tau kawm paub. thiab tsis tag li xwb yog nej leej twg ho paub ntau tshaj no los thov nej ho comment tuaj rau hauv qab no peb mam li sib cog sib qhia ua kev paub rau cov ua tsis paub ho tau kawm mus / ua tsaug.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here